VBV (N) / VBV (K) J-YY

REPARTITÖR KABLOSU – VB-BEV

VB-APV (N), VB-APV (K) J-Y(ST)Y

PDV J-2YY

YANGIN ALARM VE SİNYAL KABLOSU

YASSI İÇ TESiSAT TELİ – BVIT

CAMPER TELİ – BVCT

TELEFON HAT KORDONLARI